Viešoji įstaiga „Vaikų poilsis“ įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 349 „Dėl nepelno organizacijos „Vaikų poilsis“ steigimo“.

Įstaiga turi vienintelį savininką – iki 2009 m. birželio 2 d. Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministeriją, o nuo 2009 m. birželio 3 d., vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 3 d. nutarimą Nr. 556 „Dėl viešosios įstaigos „Vaikų poilsis“ turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo“, Įstaigos savininko teisės perėjo Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai. Įstaiga yra pavaldi švietimo ir mokslo ministrui ir vykdo savininko sprendimus.

Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus, organizuojant vaikų poilsį ir laisvalaikį, įgyvendinant neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas.

Įstaigos veiklos tikslas nėra pelno gavimas.

Įstaigos pagrindinė veiklos sritis – vaikų poilsio stovyklų organizavimas.

Kita veiklos sritis – neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas.

Įstaigos misija – tenkinti veiklų dalyvių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais, teikti neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo, savišvietos, kultūrines ir sportines veiklas, laisvalaikio organizavimo paslaugas atostogų metu, užtikrinant jų kokybę, įvairovę ir prieinamumą.

Įstaigos vizija – patraukli, konkurencinga Įstaiga, teikianti šiuolaikiškas bei kokybiškas paslaugas, paremtas neformaliojo švietimo principais, metodais ir priemonėmis, tenkinanti pažinimo poreikius, suteikianti galimybę įgyti papildomų kompetencijų.

Veiklos prioritetai – teikiamų paslaugų kokybė, plėtra, saugios, modernios ir kultūringos įstaigos kūrimas.

Įstaiga tobulindama ir plėsdama savo veiklą, gerindama vykdomų neformaliojo švietimo programų kokybę, ieškodama naujų idėjų, prisideda prie Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos iškeltų pasirenkamojo vaikų ugdymo tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, vadovaujasi pasirenkamojo vaikų ugdymo principais.Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos trečiasis Strategijos tikslas – užtikrinant švietimo prieinamumą ir lygias galimybes, maksimaliai plėtojant vaikų ir jaunimo švietimo aprėptį, suteikti mokiniams, studentams ir jaunimui palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus ir tenkinti specialiuosius ugdymosi ir studijų poreikius. Vien formaliuoju ugdymo turiniu nesuteikiama pakankamai galimybių saviraiškai, lyderystei realizuoti, charakteriui ir tapatybei sukurti, tautinei savimonei atsirasti, kultūros kūrėjo vaidmeniui įsisąmoninti, kūrybos laisvei ir kūrybiškumui skleistis, gamtos pažinimui ir verslumui ugdyti. Net gabūs vaikai kartais neranda priimtinos mokymosi formos. Tai aktualizuoja įtraukties į švietimą ir alternatyvių mokymosi galimybių, ypač socializacijos, asmenybinio, kultūrinio ugdymo tikslais, uždavinius.

Neformalusis vaikų švietimas ypač svarbus vaiko ir jaunuolio asmenybės formavimosi procese. Norint išugdyti sąmoningą asmenybę, gebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti problemas, reikia kryptingai plėtoti asmenines savybes, tobulinti socialinius įgūdžius ir padėti atsikratyti psichologinių varžtų.

Vaikai ir jaunuoliai, pabuvę stovykloje, labiau pasitikės savimi, atskleis talentus, išlaisvins kūrybiškumą, lyderystės sugebėjimus, išmoks susikoncentruoti ties savo tikslais ir, žinoma, puikiai praleis laiką

Paskutinį kartą atnaujinta 2017/12/06 8:36