Skelbiamas konkursas vyriausiojo (-sios) finansininko (-ės) pareigybei užimti.

Darbovietė: Viešoji įstaiga „Vaikų poilsis“, įmonės kodas 110060274, Geležinio Vilko g. 12, Vilnius

Vyriausiojo finansininko pareigoms asmuo priimamas konkurso būdu ir turi atitikti konkurso kvalifikacinius reikalavimus. Vyriausiasis finansininkas organizuoja buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, imasi priemonių, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir finansinė atskaitomybė laiku pateikiama įstatymų nustatyta tvarka.

Kvalifikaciniai reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslo studijų srities Verslo ir vadybos krypties  ar jam prilygintą socialinių mokslo studijų srities buhalterinės apskaitos šakos arba ekonomikos krypties ekonominį  išsilavinimą.Turėti ne mažesnę kaip 2 metų buhalterinės apskaitos, finansų, ekonomikos darbo patirtį. Žinoti ir išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų įstaigų buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą. Turėti teorinių ir praktinių žinių, vykdant jam pavestas funkcijas. Mokėti lietuvių kalbą ir žinoti raštvedybos taisyklių reikalavimus. Turėti darbo su kompiuteriu įgūdžiu (Microsoft Office programomis Word ir Excel, buhalterinės apskaitos programomis).

Pretendentas (-ė) privalo pateikti: prašymą leisti dalyvauti konkurse (laisva forma), gyvenimo aprašymą, laisvos formos motyvacinį laišką (iki 1 psl.).

Pretendentų (-čių) dokumentai priimami iki 2018 m. gruodžio 01 d. elektroniniu paštu registracija@vaikupoilsis.com, arba asmeniškai adresu Geležinio Vilko g. 12-118, Vilnius.

Garantuojame visų besikreipusių asmenų konfidencialumą.

Atrinktus pretendentus pakviesime į darbo pokalbį, kurio metu bus vertinamos pretendento žinios, darbo patirtis, dalykinės savybės ir gebėjimai, būtini eiti vyriausiojo (-sios) finansininko (-ės) pareigas. Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, informacinių technologijų išmanymą, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas;

Pretendentų (-čių) dokumentai priimami iki 2018 m. gruodžio 01 d.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti Geležinio Vilko g. 12-118, Vilnius tel.: (8-5) 2624836

Paskutinį kartą atnaujinta 2018/11/22 8:38